İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı

SGKF98 Etken Madde Kodu Rapor Tanı ve Teşhis Bilgileri

04.02.1-Koroner arter hastalığında klopidogrel kul. 04.04.1-Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme'de klopidogrel kul.
G46-Serebrovasküler hastalıklarda vasküler beyin sendromları (I60-I67?) G46.0*-Orta serebral arter sendromu (I66.0?) G46.1*-Anterior serebral arter sendromu (I66.1?) G46.2*-Posterior serebral arter sendromu (I66.2?) G46.3*-Beyin sapı inme sendromu (I60-I67?) G46.4*-Serebellar inme sendromu (I60-I67?) G46.5*-Saf motor laküner sendrom (I60-I67?) G46.6*-Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67?) G46.7*-Diğer laküner sendromlar (I60-I67?) G46.8*-Serebrovasküler hastalıklarda diğer vasküler beyin sendromları (I60-I67?) I63-Serebral enfarktüs I63.0-Preserebral arter trombozuna bağlı serebral enfarktüs I63.1-Preserebral arter embolisine bağlı serebral enfarktüs I63.2-Preserebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı serebral enfarktüs I63.3-Serebral arterlerin trombozuna bağlı serebral enfarktüs I63.4-Serebral arterlerin embolisine bağlı serebral enfarktüs I63.5-Serebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı serebral enfarktüs I63.6-Serebral venlerin trombozuna serebral enfarktüs, piyojenik olmayan I63.8-Diğer serebral enfarktüs I63.9-Serebral enfarktüs, tanımlanmamış I65-Preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan I65.0-Vertebral arterin oklüzyon ve stenozu I65.1-Baziler arterin oklüzyon ve stenozu I65.2-Karotid arterin oklüzyon ve stenozu I65.3-Çoğul ve iki taraflı preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu I65.8-Diğer preserebral arterin oklüzyon ve stenozu I65.9-Tanımlanmamış preserebral arterin oklüzyon ve stenozu I66-Serebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan I66.0-Orta serebral arterin oklüzyon ve stenozu I66.1-Anterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu I66.2-Posterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu I66.3-Serebellar arterlerin oklüzyon ve stenozu I66.4-Çoğul ve iki taraflı serebral arterlerin oklüzyon ve stenozu I66.8-Diğer serebral arterin oklüzyon ve stenozu I66.9-Tanımlanmamış serebral arterin oklüzyon ve stenozu I67-Diğer serebrovasküler hastalıklar I67.0-Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamış I67.1-Serebral anevrizma, rüptüre olmamış I67.2-Serebral ateroskleroz I67.3-Progresif vasküler lökoensefalopati I67.4-Hipertansif ensefalopati I67.5-Moyamoya hastalığı I67.6-İntrakranyal venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu I67.7-Serebral arterit, başka yerde sınıflandırılmamış I67.8-Diğer tanımlanmış serebrovasküler hastalıklar I67.9-Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış I68-Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda serebrovasküler bozukluklar I68.0*-Serebral amiloid anjiyopati (E85.-?) I68.1*-Başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda serebral arterit I68.2*-Başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda serebral arterit I68.8*-Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda diğer serebrovasküler bozukluklar I69-Serebrovasküler hastalık sekeli I69.0-Subaraknoid kanama sekeli I69.1-İntraserebral kanama sekeli I69.2-Diğer travmatik olmayan intrakranyal kanama sekeli I69.3-Serebral enfarktüs sekeli I69.4-İnme sekeli, kanama veya enfarktüs olarak tanımlanmamış I69.8-Diğer ve tanımlanmamış serebrovasküler hastalıkların sekeli I70-Ateroskleroz I70.0-Aort aterosklerozu I70.1-Renal arter aterosklerozu I70.2-Ekstremite arterlerinin aterosklerozu I70.20-Ekstremite arterlerinin aterosklerozu, tanımlanmamış I70.21-İntermitan kladikasyon ile birlikte ekstremitelerin arterlerinin aterosklerozu I70.22-İstirahat ağrısı ile birlikte ekstremitelerin arterlerinin aterosklerozu I70.23-Ülserasyonla birlikte ekstremitelerin arterlerinin aterosklerozu I70.24-Gangrenle birlikte ekstremitelerin arterlerinin aterosklerozu I70.8-Diğer arterlerin aterosklerozu I70.9-Jeneralize ve tanımlanmamış ateroskleroz I71.2-Torasik aort anevrizması, rüptürden bahsedilmeden I71.4-Abdominal aort anevrizması, rüptürden bahsedilmeden I71.6-Torakoabdominal aort anevrizması, rüptürden bahsedilmeden I71.9-Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptürden bahsedilmeden I72-Diğer anevrizma I72.0-Karotid arter anevrizması I72.1-Üst ekstremite arteri anevrizması I72.2-Renal arter anevrizması I72.3-İliak arter anevrizması I72.4-Alt ekstremite arteri anevrizması I72.8-Diğer tanımlanmış arterlerin anevrizması I72.9-Tanımlanmamış yerin anevrizması I73.1-Tromboanjitis obliterans [Buerger] I73.8-Diğer tanımlanmış periferik vasküler hastalıklar I73.9-Periferik vasküler hastalık, tanımlanmamış I74-Arter emboli ve trombozu I74.0-Abdominal aort embolisi ve trombozu I74.1-Aortun diğer ve tanımlanmayan kısımlarının embolisi ve trombozu I74.2-Üst ekstremite arterlerinin embolisi ve trombozu I74.3-Alt ekstremite arterlerinin embolisi ve trombozu I74.4-Ekstremite arterlerinin embolisi ve trombozu, tanımlanmamış I74.5-İliak arterin embolisi ve trombozu I74.8-Diğer arterlerin embolisi ve trombozu I74.9-Tanımlanmamış arterin embolisi ve trombozu I77-Arter ve arteriyollerin diğer bozuklukları I77.0-Arteriyovenöz fistül, edinsel I77.1-Arter darlığı I77.2-Arter rüptürü I77.3-Arteriyel fibromusküler displazi I77.4-Çölyak arter bası sendromu I77.5-Arter nekrozu I77.6-Arterit, tanımlanmamış I77.8-Arterlerin ve arteriollerin diğer tanımlanmış bozuklukları I77.9-Arterlerin ve arteriollerin bozukluğu, tanımlanmamış I82-Diğer venöz emboli ve tromboz I82.0-Budd-Chiari sendromu I82.1-Tromboflebitis migrans I82.2-Vena kava embolisi ve trombozu I82.3-Renal ven embolisi ve trombozu I82.8-Diğer tanımlanmış venlerin embolisi ve trombozu I82.9-Tanımlanmamış venin embolisi ve trombozu I83.0-Ülser ile birlikte alt ekstremitelerin variköz venleri I83.2-Ülser ve enflamasyon ile birlikte alt ekstremitelerin variköz venleri I85.9-Kanamasız özofajiiyal varisler I87-Venlerin diğer bozuklukları I87.0-Postflebitik sendrom I87.1-Venlerin kompresyonu I87.2-Venöz yetmezlik (kronik)(periferik) I87.8-Venlerin diğer tanımlanmış bozuklukları I87.9-Ven bozukluğu, tanımlanmamış
04.07.1-Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda klopidogrel kul.
I05-Romatizmal mitral kapak hastalıkları I05.0-Mitral stenoz I05.1-Romatizmal mitral yetmezlik I05.2-Yetmezlik ile birlikte mitral stenoz I05.8-Diğer mitral kapak hastalıkları I05.9-Mitral kapak hastalığı, tanımlanmamış I06-Romatizmal aort kapak hastalıkları I06.0-Romatizmal aort stenozu I06.1-Romatizmal aort yetmezliği I06.2-Yetmezlik ile birlikte romatizmal aort stenozu I06.8-Diğer romatizmal aort kapak hastalıkları I06.9-Romatizmal aort kapak hastalığı, tanımlanmamış I07-Romatizmal triküspit kapak hastalıkları I07.0-Triküspit stenozu I07.1-Triküspit yetmezliği I07.2-Yetmezlik ile birlikte triküspit stenozu I07.8-Diğer triküspit kapak hastalıkları I07.9-Triküspit kapak hastalığı, tanımlanmamış I08-Çoğul kapak hastalıkları I08.0-Mitral ve aort kapakların bozuklukları I08.1-Mitral ve triküspit kapakların bozuklukları I08.2-Aort ve triküspit kapakların bozuklukları I08.3-Mitral, aort ve triküspit kapakların kombine bozuklukları I08.8-Diğer çoğul kapak hastalıkları I08.9-Çoğul kapak hastalığı, tanımlanmamış I34-Romatizmal olmayan mitral kapak bozuklukları I34.0-Mitral (kapak) yetmezliği I34.1-Mitral (kapak) prolapsı I34.2-Romatizmal olmayan mitral (kapak) stenozu I34.8-Diğer romatizmal olmayan mitral kapak bozuklukları I34.9-Romatizmal olmayan mitral kapak bozukluğu, tanımlanmamış I35-Romatizmal olmayan aort kapak bozuklukları I35.0-Aort (kapak) stenozu I35.1-Aort (kapak) yetmezliği I35.2-Yetmezlik ile birlikte aort (kapak) stenozu I35.8-Diğer aort kapak bozuklukları I35.9-Aort kapak bozukluğu, tanımlanmamış I36-Romatizmal olmayan triküspit kapak bozuklukları I36.0-Romatizmal olmayan triküspit (kapak) stenozu I36.1-Romatizmal olmayan triküspit (kapak) yetmezliği I36.2-Yetmezlik ile birlikte romatizmal olmayan triküspit (kapak) stenozu I36.8-Diğer romatizmal olmayan triküspit kapak bozuklukları I36.9-Romatizmal olmayan triküspit kapak bozukluğu, tanımlanmamış I37-Pulmoner kapak bozuklukları I37.0-Pulmoner kapak stenozu I37.1-Pulmoner kapak yetmezliği I37.2-Yetmezlik ile birlikte pulmoner kapak stenozu I37.8-Diğer pulmoner kapak bozuklukları I37.9-Pulmoner kapak bozukluğu, tanımlanmamış I39-Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda endokardit ve kalp kapağı bozuklukları I39.0*-Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda mitral kapak bozuklukları I39.1*-Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda aort kapak bozuklukları I39.2*-Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda triküspit kapak bozuklukları I39.3*-Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda pulmoner kapak bozuklukları I39.4*-Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda çoğul kapak bozuklukları I39.8*-Endokardit, kapak tanımlanmamış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
20.01-Ilacin endikasyonu, maximum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Payli)
21.01-Ilacin endikasyonu, maximum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Paysiz)