İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı

SGKF98 Etken Madde Kodu Rapor Tanı ve Teşhis Bilgileri

04.02.1-Koroner arter hastalığında klopidogrel kul. 04.04.1-Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme'de klopidogrel kul.
G46*-Serebrovasküler hastalıklarda beynin vasküler sendromları (I60-I67*) G46.0*-Orta serebral arter sendromu (I66.0*) G46.1*-Anterior serebral arter sendromu (I66.1*) G46.2*-Posterior serebral arter sendromu (I66.2*) G46.3*-Beyin sapı felç sendromu (I60-I67*) G46.4*-Serebellar felç sendromu (I60-I67*) G46.5*-Saf motor laküner sendrom (I60-I67*) G46.6*-Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67*) G46.7*-Laküner sendromlar, diğer (I60-I67*) G46.8*-Serebrovasküler hastalıklarda beynin diğer vasküler sendromları (I60-I67*) I63-Serebral enfarktüs I63.0-Serebral enfarktüs, preserebral arter trombozuna bağlı I63.1-Serebral enfarktüs, preserebral arter embolizmine bağlı I63.2-Serebral enfarktüs, preserebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı I63.3-Serebral enfarktüs, serebral arterlerin trombozuna bağlı I63.4-Serebral enfarktüs, serebral arterlerin embolizmine bağlı I63.5-Serebral enfarktüs, serebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon ve stenoza bağlı I63.6-Serebral enfarktüs, serebral venlerin piyojenik olmayan trombozuna bağlı I63.8-Serebral diğer enfarktüsler I63.9-Serebral enfarktüs, tanımlanmamış I65-Preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle I65.0-Vertebral arterin oklüzyon ve stenozu I65.1-Baziler arterin oklüzyon ve stenozu I65.2-Karotid arterin oklüzyon ve stenozu I65.3-Birden fazla ve bilateral preserebral arterin oklüzyon ve stenozu I65.8-Preserebral arterlerin oklüzyon ve diğer stenozu I65.9-Preserebral arterin oklüzyon ve stenozu, tanımlanmamış I66-Serebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan I66.0-Medial serebral arterin oklüzyon ve stenozu I66.1-Anterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu I66.2-Posterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu I66.3-Serebellar arterlerin oklüzyon ve stenozu I66.4-Birden fazla ve bilateral serebral arterin oklüzyon ve stenozu I66.8-Serebral arterlerin oklüzyon ve diğer stenozu I66.9-Serebral arterin oklüzyon ve stenozu, tanımlanmamış I67-Serebrovasküler hastalıklar, diğer I67.0-Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamış I67.1-Serebral anevrizma, rüptüre olmamış I67.2-Serebral ateroskleroz I67.3-İlerleyici vasküler lökoensefalopati I67.4-Hipertansif ensefalopati I67.5-Moyamoya hastalığı I67.6-Kafa içi venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu I67.7-Serebral arterit başka yerde sınıflanmamış I67.8-Serebrovasküler hastalıklar diğer, tanımlanmış I67.9-Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış I68*-Serebrovasküler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I68.0*-Serebral amiloid anjiyopati (E85.- *) I68.1*-Serebral arterit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda I68.2*-Serebral arterit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I68.8*-Serebrovasküler bozuklukları diğer, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I69-Serebrovasküler hastalık sekeli I69.0-Subaraknoid hemoraji sekeli I69.1-İntraserebral hemoraji sekeli I69.2-Kafa içi hemoraji sekelleri diğer, travmatik olmayan I69.3-Serebral enfarktüs sekeli I69.4-İnme sekeli, hemoraji veya enfarktüs olarak tanımlanmamış I69.8-Serebrovasküler hastalıkların sekelleri diğer ve tanımlanmamış I70-Ateroskleroz I70.0-Aorta aterosklerozu I70.1-Renal arter aterosklerozu I70.2-Ekstremite arterlerinin aterosklerozu I70.8-Arterlerin diğer aterosklerozu I70.9-Yaygın ve tanımlanmamış ateroskleroz I71.2-Torasik aorta anevrizması, rüptür olmaksızın I71.4-Abdominal aorta anevrizması, rüptür olmaksızın I71.6-Torakoabdominal aorta anevrizması, rüptür olmaksızın I71.9-Aorta tanımlanmamış bölgesinin anevrizması, rüptür olmaksızın I72-Anevrizmalar, diğer I72.0-Karotid arter anevrizması I72.1-Üst ekstremite arter anevrizması I72.2-Renal arter anevrizması I72.3-İliak arter anevrizması I72.4-Alt ekstremite arter anevrizması I72.8-Arterlerin anevrizması diğer, tanımlanmış I72.9-Tanımlanmamış yerlerin anevrizması I73.1-Tromboanjitis obliterans [Buerger] I73.8-Periferik vasküler hastalıklar diğer, tanımlanmış I73.9-Periferik vasküler hastalık, tanımlanmamış I74-Arteriyel embolizm ve tromboz I74.0-Abdominal aorta embolizm ve trombozu I74.1-Aortanın diğer ve tanımlanmayan kısımlarının embolizm ve trombozu I74.2-Üst ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu I74.3-Alt ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu I74.4-Ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu, tanımlanmamış I74.5-İliak arterin embolizm ve trombozu I74.8-Arterlerin embolizm ve diğer trombozu I74.9-Arterlerin embolizm ve trombozu, tanımlanmamış I77-Arterler ve arteriollerin diğer bozuklukları I77.0-Arteriovenöz fistül, kazanılmış I77.1-Arter striktürü I77.2-Arter rüptürü I77.3-Arteriyel fibromusküler displazi I77.4-Çöliak arter kompresyonu sendromu I77.5-Arter nekrozu I77.6-Arteritis, tanımlanmamış I77.8-Arterler ve arteriollerin diğer tanımlanmış bozuklukları I77.9-Arterler ve arteriollerin bozuklukları, tanımlanmamış I82-Venöz emboli ve tromboz diğer I82.0-Budd-Chiari sendromu I82.1-Tromboflebitis migrans I82.2-Vena kava embolisi ve trombozu I82.3-Renal venin embolisi ve trombozu I82.8-Emboli ve tromboz, diğer tanımlanmış venlerin I82.9-Emboli ve tromboz, tanımlanmamış venlerin I83.0-Alt ekstremitenin variköz venleri, ülserli I83.2-Ülser ve enflamasyonla birlikte alt ekstremitenin variköz venleri I85.9-Özefagus varisleri, kanamasız I87-Venlerin diğer bozuklukları I87.0-Postflebitik sendrom I87.1-Venlerin kompresyonu I87.2-Venöz yetersizlik (kronik) (periferik) I87.8-Venlerin diğer tanımlanmış bozuklukları I87.9-Ven bozuklukları, tanımlanmamış
04.07.1-Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda klopidogrel kul.
I05-Romatizmal mitral kapak hastalığı I05.0-Mitral stenoz I05.1-Romatizmal mitral yetmezlik I05.2-Mitral stenoz, yetmezlikle birlikte I05.8-Mitral kapak hastalıkları, diğer I05.9-Mitral kapak hastalığı, tanımlanmamış I06-Romatizmal aort kapağı hastalıkları I06.0-Romatizmal aort stenozu I06.1-Romatizmal aort yetmezliği I06.2-Romatizmal aort stenozu, yetmezlikle birlikte I06.8-Romatizmal aort kapağı hastalıkları, diğer I06.9-Romatizmal aort kapağı hastalığı, tanımlanmamış I07-Romatizmal trikuspid kapak hastalıkları I07.0-Triküspid stenozu I07.1-Triküspid yetmezliği I07.2-Triküspid stenozu, yetmezlikle birlikte I07.8-Triküspid kapak hastalıkları, diğer I07.9-Triküspid kapak hastalığı, tanımlanmamış I08-Birden fazla kapak hastalıkları I08.0-Mitral ve aort kapaklarının bozuklukları I08.1-Mitral ve triküspid kapak bozuklukları I08.2-Aort ve triküspid kapak bozuklukları I08.3-Mitral, aort ve triküspid kapakların kombine bozuklukları I08.8-Birden fazla kapak hastalığı, diğer I08.9-Birden fazla kapak hastalığı, tanımlanmamış I34-Mitral kapak bozuklukları, romatizmal olmayan I34.0-Mitral kapak yetmezliği I34.1-Mitral kapak prolapsusu I34.2-Romatizmal olmayan mitral kapak stenozu I34.8-Romatizmal olmayan mitral kapak bozuklukları, diğer I34.9-Romatizmal olmayan mitral kapak bozukluğu, tanımlanmamış I35-Aortik kapak bozuklukları, romatizmal olmayan I35.0-Aortik kapak stenozu I35.1-Aortik kapak yetmezliği I35.2-Aortik kapak stenozu, yetmezlikle birlikte I35.8-Aortik kapak diğer bozuklukları I35.9-Aortik kapak bozukluğu, tanımlanmamış I36-Trikuspid kapak bozuklukları, romatizmal olmayan I36.0-Romatizmal olmayan triküspid kapak stenozu I36.1-Romatizmal olmayan triküspid kapak yetmezliği I36.2-Romatizmal olmayan triküspid kapak stenozu, yetmezlikle birlikte I36.8-Romatizmal olmayan triküspid kapak diğer bozuklukları I36.9-Romatizmal olmayan triküspid kapak bozukluğu, tanımlanmamış I37-Pulmoner kapak bozuklukları I37.0-Pulmoner kapak stenozu I37.1-Pulmoner kapak yetmezliği I37.2-Pulmoner kapak stenozu, yetmezlikle I37.8-Pulmoner kapak diğer bozuklukları I37.9-Pulmoner kapak bozukluğu, tanımlanmamış I39*-Endokardit ve kalp kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I39.0*-Mitral kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I39.1*-Aortik kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I39.2*-Triküspid kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I39.3*-Pulmoner kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I39.4*-Birden fazla kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I39.8*-Endokardit, kapak tanımlanmamış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
20.00-EK-2 Listede Yer Almayan Hastaliklar(Hasta Katilim Payli)