İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı

SGKFKA Etken Madde Kodu Rapor Tanı ve Teşhis Bilgileri

04.01-Kalp Yetmezligi 04.04-Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli…
G46-Serebrovasküler hastalıklarda vasküler beyin sendromları (I60-I67?) G46.0*-Orta serebral arter sendromu (I66.0?) G46.1*-Anterior serebral arter sendromu (I66.1?) G46.2*-Posterior serebral arter sendromu (I66.2?) G46.3*-Beyin sapı inme sendromu (I60-I67?) G46.4*-Serebellar inme sendromu (I60-I67?) G46.5*-Saf motor laküner sendrom (I60-I67?) G46.6*-Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67?) G46.7*-Diğer laküner sendromlar (I60-I67?) G46.8*-Serebrovasküler hastalıklarda diğer vasküler beyin sendromları (I60-I67?) I63-Serebral enfarktüs I63.0-Preserebral arter trombozuna bağlı serebral enfarktüs I63.1-Preserebral arter embolisine bağlı serebral enfarktüs I63.2-Preserebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı serebral enfarktüs I63.3-Serebral arterlerin trombozuna bağlı serebral enfarktüs I63.4-Serebral arterlerin embolisine bağlı serebral enfarktüs I63.5-Serebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı serebral enfarktüs I63.6-Serebral venlerin trombozuna serebral enfarktüs, piyojenik olmayan I63.8-Diğer serebral enfarktüs I63.9-Serebral enfarktüs, tanımlanmamış I65-Preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan I65.0-Vertebral arterin oklüzyon ve stenozu I65.1-Baziler arterin oklüzyon ve stenozu I65.2-Karotid arterin oklüzyon ve stenozu I65.3-Çoğul ve iki taraflı preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu I65.8-Diğer preserebral arterin oklüzyon ve stenozu I65.9-Tanımlanmamış preserebral arterin oklüzyon ve stenozu I66-Serebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan I66.0-Orta serebral arterin oklüzyon ve stenozu I66.1-Anterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu I66.2-Posterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu I66.3-Serebellar arterlerin oklüzyon ve stenozu I66.4-Çoğul ve iki taraflı serebral arterlerin oklüzyon ve stenozu I66.8-Diğer serebral arterin oklüzyon ve stenozu I66.9-Tanımlanmamış serebral arterin oklüzyon ve stenozu I67-Diğer serebrovasküler hastalıklar I67.0-Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamış I67.1-Serebral anevrizma, rüptüre olmamış I67.2-Serebral ateroskleroz I67.3-Progresif vasküler lökoensefalopati I67.4-Hipertansif ensefalopati I67.5-Moyamoya hastalığı I67.6-İntrakranyal venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu I67.7-Serebral arterit, başka yerde sınıflandırılmamış I67.8-Diğer tanımlanmış serebrovasküler hastalıklar I67.9-Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış I68-Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda serebrovasküler bozukluklar I68.0*-Serebral amiloid anjiyopati (E85.-?) I68.1*-Başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda serebral arterit I68.2*-Başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda serebral arterit I68.8*-Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda diğer serebrovasküler bozukluklar I69-Serebrovasküler hastalık sekeli I69.0-Subaraknoid kanama sekeli I69.1-İntraserebral kanama sekeli I69.2-Diğer travmatik olmayan intrakranyal kanama sekeli I69.3-Serebral enfarktüs sekeli I69.4-İnme sekeli, kanama veya enfarktüs olarak tanımlanmamış I69.8-Diğer ve tanımlanmamış serebrovasküler hastalıkların sekeli I70-Ateroskleroz I70.0-Aort aterosklerozu I70.1-Renal arter aterosklerozu I70.2-Ekstremite arterlerinin aterosklerozu I70.20-Ekstremite arterlerinin aterosklerozu, tanımlanmamış I70.21-İntermitan kladikasyon ile birlikte ekstremitelerin arterlerinin aterosklerozu I70.22-İstirahat ağrısı ile birlikte ekstremitelerin arterlerinin aterosklerozu I70.23-Ülserasyonla birlikte ekstremitelerin arterlerinin aterosklerozu I70.24-Gangrenle birlikte ekstremitelerin arterlerinin aterosklerozu I70.8-Diğer arterlerin aterosklerozu I70.9-Jeneralize ve tanımlanmamış ateroskleroz I71.2-Torasik aort anevrizması, rüptürden bahsedilmeden I71.4-Abdominal aort anevrizması, rüptürden bahsedilmeden I71.6-Torakoabdominal aort anevrizması, rüptürden bahsedilmeden I71.9-Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptürden bahsedilmeden I72-Diğer anevrizma I72.0-Karotid arter anevrizması I72.1-Üst ekstremite arteri anevrizması I72.2-Renal arter anevrizması I72.3-İliak arter anevrizması I72.4-Alt ekstremite arteri anevrizması I72.8-Diğer tanımlanmış arterlerin anevrizması I72.9-Tanımlanmamış yerin anevrizması I73.1-Tromboanjitis obliterans [Buerger] I73.8-Diğer tanımlanmış periferik vasküler hastalıklar I73.9-Periferik vasküler hastalık, tanımlanmamış I74-Arter emboli ve trombozu I74.0-Abdominal aort embolisi ve trombozu I74.1-Aortun diğer ve tanımlanmayan kısımlarının embolisi ve trombozu I74.2-Üst ekstremite arterlerinin embolisi ve trombozu I74.3-Alt ekstremite arterlerinin embolisi ve trombozu I74.4-Ekstremite arterlerinin embolisi ve trombozu, tanımlanmamış I74.5-İliak arterin embolisi ve trombozu I74.8-Diğer arterlerin embolisi ve trombozu I74.9-Tanımlanmamış arterin embolisi ve trombozu I77-Arter ve arteriyollerin diğer bozuklukları I77.0-Arteriyovenöz fistül, edinsel I77.1-Arter darlığı I77.2-Arter rüptürü I77.3-Arteriyel fibromusküler displazi I77.4-Çölyak arter bası sendromu I77.5-Arter nekrozu I77.6-Arterit, tanımlanmamış I77.8-Arterlerin ve arteriollerin diğer tanımlanmış bozuklukları I77.9-Arterlerin ve arteriollerin bozukluğu, tanımlanmamış I82-Diğer venöz emboli ve tromboz I82.0-Budd-Chiari sendromu I82.1-Tromboflebitis migrans I82.2-Vena kava embolisi ve trombozu I82.3-Renal ven embolisi ve trombozu I82.8-Diğer tanımlanmış venlerin embolisi ve trombozu I82.9-Tanımlanmamış venin embolisi ve trombozu I83.0-Ülser ile birlikte alt ekstremitelerin variköz venleri I83.2-Ülser ve enflamasyon ile birlikte alt ekstremitelerin variköz venleri I85.9-Kanamasız özofajiiyal varisler I87-Venlerin diğer bozuklukları I87.0-Postflebitik sendrom I87.1-Venlerin kompresyonu I87.2-Venöz yetmezlik (kronik)(periferik) I87.8-Venlerin diğer tanımlanmış bozuklukları I87.9-Ven bozukluğu, tanımlanmamış
04.09-Kardiyomyopati 04.10-Pulmoner Hipertansiyon 10.03.1-Parkinson Hastaligi 20.00-EK-2 Listede Yer Almayan Hastaliklar(Hasta Katilim Payli)